Tillgänglighetsdirektivet och Sveriges nya tillgänglighetslag

Vad innebär tillgänglighetsdirektivet?

Tillgänglighetsdirektivet är ett direktiv som fastställts inom EU för att etablera standarder när det kommer till tillgänglighet. Syftet är att förbättra EU:s inre marknads funktion, skapa ett mer inkluderande samhälle och underlätta självständigt liv. Direktivet ingår i Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, som börjar gälla den 28 juni 2025.

Direktivets grunder - EN 301 549 och WCAG 2.1

Direktivet ska säkerställa att produkter och tjänster uppfyller krav på tillgänglighet som finns i den europeiska standarden EN 310 549, som till största delen utgörs av kriterierna i WCAG 2.1, en internationell standard framtagen av World Wide Web Consortium (W3C). Kriterierna i WCAG täcker inte bara utformning och presentation av innehåll, utan även kodning.

Huvudsakligen består WCAG av fyra principer med riktlinjer och de talar sammanfattningsvis för att en webbplats eller digital tjänst ska vara:

  • Möjlig att uppfatta
  • Hanterbar
  • Begriplig
  • Robust


WCAG 2.1 innehåller 78 kriterier som delas in i tre nivåer:

  • A: Nivå A innehåller de högst prioriterade kriterierna.
  • AA: Nivå AA är grunden för kraven i EN 310 549 och således även för lagkraven.
  • AAA: Nivå AAA är den högsta ambitionsnivån och man bör överväga att uppfylla även dessa krav.

Vilka produkter och tjänster berörs?

Direktivet ska omfatta de produkter och tjänster som i första hand är avsedda att användas av konsumenter, och som skulle kunna anses fylla funktioner för ett fungerande digitaliserat samhälle. Exempel på sådana produkter och tjänster är datorer, smartphones, webbsidor, mobilapplikationer, biljettautomater inom persontransport, läsplattor och elektroniska betaltjänster.

Bortom lagkraven - bredda din kundbas

Undersökningar sammanställda av SCB och Folkhälsomyndigheten har visat att omkring 20 procent av Sveriges befolkning har en funktionsnedsättning i någom form och grad. Så som ett ytterligare argument för tillgänglighet, utöver medmänsklighet och lagkrav, är att det dessutom öppnar upp marknadsmöjligheter genom en bredare kundbas när fler kan använda tjänsten eller produkten.

Ta hjälp av oss

För att utvärdera om kraven på tillgänglighet uppnås krävs en kombination av manuell och automatiserad granskning. Tillgänglighetsanpassning ska inte vara en process där man enbart kryssar av punkter i en checklista, det måste testas med riktiga människor. När vi arbetar med testning och analys av användbarhet har vi ett användarcentrerat arbetssätt för att hitta brister som inte går att hitta enbart med hjälp av checklistor och standarder.

Nånting nånting

Vi hjälper till med

  • Analys av produkt eller tjänst - identifiera problemen
  • Ta fram lösningsförslag
  • Implementera ny tillgänglig lösning

AntiStress

Ett digital behandlingsstöd för personer som drabbas av stressrelaterad psykisk sjukdom.

Hög tillgänglighet skapar en trygg upplevelse för en växande grupp av personer som lider av psykisk ohälsa.

Weekly Revolt

En robust och tillförlitlig träningsapp som går att använda oavsett hur gammal, vältränad eller svettig man är för tillfället.

Sightic

Vi har designat en applikation som stödjer poliser.

Breas

Även äldre människor ska kunna läsa på om andningshjälp.

AVTech

En iPad app som visualiserar väderfenomen på en världskarta istället för att skriva ut poligondata på en papperslapp.

Gillar du vad du ser?

Bli uppringd

(Vanligtvis inom en timma)